ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


งานบุคลากร

                               โครงสร้าง
 

 

Image

ขอบข่ายงานบุคลากร

         านบุคลากรเป็นงานหนึ่งใน 6 งานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนให้งานต่างๆในโรงเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
การสร้างขวัญและกำลังใจ ดังนั้นงานด้านบุคลากร  จึงมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้
1.       งานทะเบียนประวัติ
2.       งานสารสนเทศด้านบุคลากร
3.       งานจัดทำทะเบียนคุมวันลา
4.       งานจัดทำข้อมูลวันลา
5.       งานจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.       งานแต่งตั้งบุคลากร
7.       งานพัฒนา และส่งเสริมบุคลากร
8.       งานแต่งตั้ง / โอนย้าย
9.       งานเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง
10.   งานบำรุงขวัญ และกำลังใจ                                      โครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สามปีงานบุคลากรโรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2552 
ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1 (พ.ศ.2550) ปีที่ 2(พ.ศ.2551) ปีที่ 3(พ.ศ.2552)
1. สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร - จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร - จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร - จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร
2. ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ - จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2550- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ - จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2551- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ - จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2552- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาด้านวิชาชีพ สู่ครูมืออาชีพ - จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  - จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  - จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 

                                             
                                                                        ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร

                                                                            ประจำปีการศึกษา 2550

 ที่           ชื่อกิจกรรม/โครงการ          ระยะเวลา              ผู้รับผิดชอบ
 1 โครงการเพิ่มพูนความรู้สู่ครูในโรงเรียน  พ.ค. 49  -  เม.ย 50   นางเกษรา  มานะดี
 2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน เมษายน, ตุลาคม   นางศิริเพ็ญ  ชัยสงค์
 3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ  ตลอดปีการศึกษา  
 4  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ตลอดปีการศึกษา  
 5  กิจกรรมการร่วมงานวันสำคัญของบุคลากร  ตลอดปีการศึกษา  บุคลากรทุกท่าน
 6  กิจกรรมสร้างความสามัคคี  เมษายน, ตุลาคม  บุคลากรทุกท่าน
 7  กิจกรรมการสอบธรรมะทางก้าวหน้า  มิถุนายน - ธันวาคม  บุคลากรทุกท่าน

บทบาทของงานบุคลากร
               1.  ประกาศ ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายให้ทราบดังนี้
               - การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ภายในโรงเรียน
          -
การยกเลิกคำสั่ง ปรับเปลี่ยนระเบียบ และแนวปฏิบัติใหม่ของโรงเรียน
                              - 
การประชาสัมพันธ์ ระเบียบคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจรรยาบรรณครู
                     
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู หรือแนวปฏิบัติใหม่
          2.  งานทะเบียนประวัติและการโอนย้ายบุคลากร
          3.  งานระเบียบวินัย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติของบุคลากร
          4.  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
               - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดุงาน 
               - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความรักสามัคคีในหมู่คณะ
          5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
          6.  ประสานงานกับทุกฝ่าย และเก้บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร
               เพื่อเสนอคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
          7.  ประสานงานทุกเรื่องให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
          8.  งานการเลื่อนตำแหน่งระดับให้สูงขึ้นของยุคลากร
          9.  การพิจารณาความดีความชอบ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.