ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


งานบุคลากร

                               โครงสร้าง
 

 

Image

ขอบข่ายงานบุคลากร

         านบุคลากรเป็นงานหนึ่งใน 6 งานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนให้งานต่างๆในโรงเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
การสร้างขวัญและกำลังใจ ดังนั้นงานด้านบุคลากร  จึงมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้
1.       งานทะเบียนประวัติ
2.       งานสารสนเทศด้านบุคลากร
3.       งานจัดทำทะเบียนคุมวันลา
4.       งานจัดทำข้อมูลวันลา
5.       งานจัดทำทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6.       งานแต่งตั้งบุคลากร
7.       งานพัฒนา และส่งเสริมบุคลากร
8.       งานแต่งตั้ง / โอนย้าย
9.       งานเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง
10.   งานบำรุงขวัญ และกำลังใจ                                      โครงการ/กิจกรรมแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สามปีงานบุคลากรโรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2552 
ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1 (พ.ศ.2550) ปีที่ 2(พ.ศ.2551) ปีที่ 3(พ.ศ.2552)
1. สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร - จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร - จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร - จัดทำโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร
2. ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ - จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2550- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ - จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2551- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ - จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2552- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในหมู่คณะ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาด้านวิชาชีพ สู่ครูมืออาชีพ - จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  - จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  - จัดทำโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ- ดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สู่การเลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น 

                                             
                                                                        ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร

                                                                            ประจำปีการศึกษา 2550

 ที่           ชื่อกิจกรรม/โครงการ          ระยะเวลา              ผู้รับผิดชอบ
 1 โครงการเพิ่มพูนความรู้สู่ครูในโรงเรียน  พ.ค. 49  -  เม.ย 50   นางเกษรา  มานะดี
 2 โครงการทัศนศึกษาดูงาน เมษายน, ตุลาคม   นางศิริเพ็ญ  ชัยสงค์
 3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ  ตลอดปีการศึกษา  
 4  โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  ตลอดปีการศึกษา  
 5  กิจกรรมการร่วมงานวันสำคัญของบุคลากร  ตลอดปีการศึกษา  บุคลากรทุกท่าน
 6  กิจกรรมสร้างความสามัคคี  เมษายน, ตุลาคม  บุคลากรทุกท่าน
 7  กิจกรรมการสอบธรรมะทางก้าวหน้า  มิถุนายน - ธันวาคม  บุคลากรทุกท่าน

บทบาทของงานบุคลากร
               1.  ประกาศ ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายให้ทราบดังนี้
               - การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงหน้าที่ภายในโรงเรียน
          -
การยกเลิกคำสั่ง ปรับเปลี่ยนระเบียบ และแนวปฏิบัติใหม่ของโรงเรียน
                              - 
การประชาสัมพันธ์ ระเบียบคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งจรรยาบรรณครู
                     
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู หรือแนวปฏิบัติใหม่
          2.  งานทะเบียนประวัติและการโอนย้ายบุคลากร
          3.  งานระเบียบวินัย จรรยาบรรณ แนวปฏิบัติของบุคลากร
          4.  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
               - จัดอบรม ประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดุงาน 
               - จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อความรักสามัคคีในหมู่คณะ
          5.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
          6.  ประสานงานกับทุกฝ่าย และเก้บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร
               เพื่อเสนอคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
          7.  ประสานงานทุกเรื่องให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
          8.  งานการเลื่อนตำแหน่งระดับให้สูงขึ้นของยุคลากร
          9.  การพิจารณาความดีความชอบ

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.