ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ธรรมนูญสถานศึกษาปี 51-53

ธรรมนูญโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2549 - 2551

บทนำ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีหลายแนวทางด้วยกัน ซึ่งหนทางหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา ที่สร้างความมั่นใจ พึงพอใจและประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าโรงเรียน จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษามีหลักการและแนวคิด ดังนี้

 1. เน้นนักเรียนเป็นสำคัญของการจัดการเรียนการสอน และให้นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนา

  เต็มศักยภาพ

 2. รัฐกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรให้แก่โรงเรียน
 3. โรงงเรียนเป็นผู้ดำเนินการพัฒนานักเรียน โดยประชาชนมีส่วนร่วม
 4. โรงเรียนจะต้องแสดงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครองตามมาตรฐานที่

กำหนด และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา

ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะต่าง ๆ ครบตามจุดหมายของหลักสูตร
 2. ประชาชน เกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ว่าแต่ละแห่งมี

  คุณภาพการศึกษาอยู่ในมาตรฐานกลางเดียวกัน

 3. หน่วยงาน รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหรือทำงานด้วยความพึงพอใจ และมั่นใจ
 4. สังคม มั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 5. โรงเรียน มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ตามมาตรฐานกลางที่กำหนด มีระบบการ

บริหารคุณภาพ ระบบการควบคุม มีการทำงานเป็นมาตรฐาน ทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีองค์ประกอบหลายประการ แต่องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญ และถือเป็นแม่บทของการบริหารงานโรงเรียนก็คือ การจัดทำธรรมนูญ โรงเรียน

ธรรมนูญโรงเรียน คือ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

คุณค่าของธรรมนูญโรงเรียน

 • สนับสนุนการกระจายอำนาจ
 • ส่งเสริมให้ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองมีบทบาทและได้รับ

  ประโยชน์มากขึ้น

 • โรงเรียนได้รับความร่วมมือ การยอมรับ การสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชุมชนมากขึ้น
 • คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น นำไปสู่การประกันคุณภาพการ

 

ศึกษา

ธรรมนูญฉบับนี้ นับเป็นธรรมนูญฉบับที่ 2 ของโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) มีสาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงความคิดเห็นและความร่วมมือของ โรงเรียน และชุมชนเป็นสำคัญ โดยจะดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ธรรมนูญ เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ในธรรมนูญโรงเรียน

หมวดที่ 1

ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ที่ตั้งและขนาดโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ )

โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) ตั่งอยู่เลขที่ 8 ถนนศรีเทพ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร (042) 511539 รหัส ( 48000 )

ขนาด

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 94 ตารางวา

ความเป็นมาของโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์

ร.ร.ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) แยกมาจาก ร.ร.เทศบาล 1 (ผดุงยุวชน) ปัจจุบันคือ ร.ร. เทศบาล 2 ( ถ.บำรุงเมือง ) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2490 โดย นายสมเกียรติ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นผู้สร้างใช้เงินงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว โดยซื้อที่มาจากขุนอนุสรณ์กรณี อดีตผู้แทนราษฎรจังหัวดนครพนมและขุนอนุสรณ์กรณีได้มอบเงินบริจาคคืนให้ทำรั่ว โรงเรียนจำนวน 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน ) โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องต่อท้ายชื่อโรงเรียนด้วยคำว่า พินิจพิทยานุสรณ์

เปิดเรียนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2497 ทางการได้ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนถนนศรีเทพ “ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) เปิดทำการสอนครั้งแรก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำนวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียน 216 คน ครู 8 คน โดยนางนบน้อม ณ นครพนม เป็นครูใหญ่

วันที่ 1 เมษายน 2503 นายกีรศักดิ์ สุวรรณราช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างหอประชุมด้านทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 40 เมตร

พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติขยายชั้นประถมปลายอีก 2 ห้อง คือประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียน 80 คน โดยใช้หอประชุมเป็นที่เรียน

พ.ศ. 2505 ขยาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีก 2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2506 นายแสน มังคละคีรี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายกีรศักดิ์ สุวรรณราช ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาเทศบาล เมืองนครพนม

พ.ศ. 2512 กระทรวงมหาดไทย ให้งบประมาณสร้าง อาคาร 2 ตามแบบ ป. 04 กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 400,000 บาท ( สี่แสนบาทถ้วน ) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตรยาว 33 เมตร

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2515 นางลัดดา สุนทร รักษาการแทนครูใหญ่เนื่องจากนายแสน มังคละคีรี เกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2507 นางสุจิตร คำสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท และย้ายนางลัดดา สุนทร ผู้ช่วยครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ตรี ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

วันที่ 21 กันยายน 2519 ก่อสร้างอาคาร 1 เป็นตึกคอนกรีต 2 ชั้น ขนาด 9 x 62 เมตร จำนวน 14 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2520 สิ้นงบประมาณ 1,661,675 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน )

วันที่ 1 ตุลาคม 2522 นางสุจิตร คำสุข ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ เทศบาลได้แต่งตั่ง นายอุทัย เจริญธนกุล ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายธุระการ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 15 มิถุนายน 2524 กรมการปกครอง ได้กำหนดให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชุมชน

วันที่ 14 สิงหาคม 2524 เทศบาทได้เปลี่ยนชื่อใหม่ จากโรงเรียนถนนศรีเทพ ( พินิจพิทยานุสรณ์)

พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองสร้างหอประชุม แบบเอนกประสงค์

เงิน 378,000 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

วันที่ 12 กันยายน 2528 นางประไพ สุวรรณราช อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 2 ( ถนนบำรุงเมือง ) ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายอุทัย เจริญธนกุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

วันที่ 7 ตุลาคม 2531 นางศิวาภรณ์ หงษ์ภักดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาล 4 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) แทนนางประไพ สุวรรณราช ซึ่งเกษียณอายุราชการ

พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่

วันที่ 1 มกราคม 2536 นายมนูญ จันทนิตย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาราชการแทน นางศิวาภรณ์ หงษ์ภักดี เกษียณอายุราชการ

วันที่ 22 เมษายน 2526 นางสุนันท์ สิทธิกานต์ อาจารย์ใหญ่ 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

พ.ศ 2526 ได้รับงบประมาณจากการมการปกครองสร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ราคา 467,000 บาท ( สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2539 นางสุนันท์ สิทธิกานต์ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8 และนายมนูญ จันทนิตย์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,080 คน ครูประจำการ 30 คน ครูอัตราจ้าง 12 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2544 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 7,400,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2545 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 1 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2546 มีนางโสภิตสุดา สามิต ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2547 มีนายเพชร ค่ำคูณ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2549 มีนางอานนท์ นกแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

 

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน โรงเรียนได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายใน เพื่อดูความเข้มแข็งและความอ่อนแอของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการจัดการศึกษา อันเกี่ยวกับครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ตลอดจนกระบวนการในการบริหารและการจัดการที่จะให้เกิดผลต่อนักเรียน และได้นำภาวะแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา คือ สภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม ประชากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโลกานุวัตร โดยผสมผสานข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมภายใน ภายนอก ประกอบกับนโยบายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

วิสัยทัศน์

โรงเรียนและชุมชนจัดระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มุ่งสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี มีสุข มีความเป็นประชาธิปไตย ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
  2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
  3. นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
  4. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเอง ส่งเสริมผู้อื่นให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
  5. เข้าใจและภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้

 • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
 • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • พัฒนาการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 • พัฒนาการบริหารการจัดการ
 • สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
 • พัฒนาครูและบุคลากร
 • พัฒนางานกิจการนักเรียน
)

 

ที่ตั้ง

ข้อมูล

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ปฐมวัย

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

2

3

2

3

     

 

 

 

 

 

ข้อมูลวันที่

10 มิ.ย. 2548

รวมระดับชั้นอนุบาล

10

     

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

3

3

2

2

2

     

รวมระดับประถมศึกษา

14

     

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

2

2

1

 

 

 

1

 

 

 

17

 

 

 

18

รวมระดับมัธยมศึกษา

7

     

รวมทั้งหมด

31

     

หมวดที่ 2 สภาพปัจจุบันและปัจจัยการจัดการศึกษา

1. นักเรียน

ข้อมูลนักเรียนตามระดับชั้น

ปีการศึกษา 2548

 

 2. บุคลากร

อัตรากำลังของโรงเรียน ปีการศึกษา 2548

 

 

3. งบประมาณ

 

2. ด้านบุคลากร

 

3. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

 

4. ด้านการบริหารและการจัดการ

 

 

 

หมวดที่ 3

จุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียน (School Priority )

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2551โดยกำหนดจุดเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ปกครอง ชุมชน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)

  • จุดเน้นด้านโรงเรียนและสถานศึกษา ( ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ )
   1. จุดเน้น (Priority )
 1. อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ทั่วไปเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
 2. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย
 3. ห้องสมุด และโสตทัศนูปกรณ์ได้มาตรฐาน จัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
 4. การสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนได้มาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารได้เป็นอย่างดี
 5. มีห้องเรียนที่ทันสมัย(E-Leaning ,วิทยบริการ ,อินเทอร์เน็ต)สามารถให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 กิจกรรม ( Activity )

   • ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( Intened Outcome )

   อาคารเรียน อาคารประกอบมีความพร้อม มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ สามารถใช้สอยประโยชน์ทางการศึกษาได้สูงสุด บรรยากาศและสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงามและน่าอยู่อาศัยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

    จุดเน้นด้านบุคลากร

   • บุคลากรมีใจศรัทธาในอาชีพ มีจิตมุ่งมั่นในการทำงานและเสียสละ
   • บุคลากรสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนได้
   • บุคลากรศึกษารูปแบบการทำงาน เพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ
   • บุคลากรได้รับสวัสดิการ และมีขวัญกำลังใจ

    

  1. จุดเน้น (Priority )
   • กิจกรรม ( Activity )
  1. พัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
  2. จัดอบรมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  3. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางด้านการเรียนการสอนเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ
  4. จัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
   • ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( Intened Outcome )

   บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ มีคุณภาพในการทำงานและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

  • จุดเน้นด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
   1. จุดเน้น (Priority )
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง
 3. จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย และกีฬา เพื่อหลีกไกลยาเสพติดและสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด
 4. จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 5. จัดกิจกรรมการสอนเพื่อเป็นการฝึกการประกอบอาชีพระหว่างเรียน
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และวินัย
 7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ
 9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
 10. จัดให้มีการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง ( Authentic Assessment ) โดยวิธีการที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
 11. จัดให้มีการผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. จัดให้มีการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
 13. จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
 14. จัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม เช่นโครงการภาษาไทยวันละคำ โครงการจัดป้ายนิเทศตามกลุ่มสาระ โครงการวันสุนทรภู่ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเต็มความสามารถ
 15. จัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนมีชมรมดนตรีไทยเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย
   • กิจกรรม ( Activity )
  1. จัดหา / ผลิต ใช้สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  3. การประกันคุณภาพการศึกษา
  4. การพัฒนาหลักสูตรโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
  5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัย พัฒนาสุขภาพกายและใจให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด
  6. วัดผล ประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีที่หลากหลาย
  7. สร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน
  8. สร้าง สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
   • ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( Intened Outcome )
  1. ครู อาจารย์มีพฤติกรรมการสอนที่สอดคล้องกับจุดเน้นของหลักสูตร
  2. ครู อาจารย์ใช้สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
  3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มประสบการณ์
  4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

4. จุดเน้นด้านระบบบริหาร และการจัดการ

 1. 4.1 จุดเน้น (Priority )
   • กิจกรรม ( Activity )
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูมีส่วนร่วมในการบริหาร
  2. พัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ การกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ์
   • ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( Intened Outcome )
  1. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในด้านคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนต่อไป

2. โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • โรงเรียนมีองค์กรการบริหาร มีพรรณางาน มีคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ
 • ปรับปรุงระบบวางแผนการเก็บข้อมูล การนิเทศ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนครอบคลุม มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน นำไปใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
 • โรงเรียนและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีการประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ร่วมปรึกษาหารือวางแผนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน
 • ปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียน อาคารประกอบและสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
 • พัฒนาสภาพแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ และบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่าอยู่อาศัยและเอื้อต่อการเรียนการสอน
 • ปรับปรุงห้องสมุด และห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology )
 • ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับความจำเป็นพื้นฐาน

 

 

หมวดที่ 4

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Strategic Plan)

4.1 ยุทธศาสตร์ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา (อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ )

 

 

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อบรมการใช้เทคนิค

การใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

 

 

 

3. การส่งเสริมการ

ศึกษาค้นคว้า เพื่อ

จัดทำ/เสนอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

- การประเมินผลตาม

สภาพที่แท้จริง โดย

ใช้แบบประเมินตนเอง

และ SAR

- การส่งครูเข้าประกวด

ครูดีเด่นในระดับต่างๆ

- พัฒนาการใช้

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 

- อบรมการใช้สื่อ และ

นวัตกรรมใหม่ๆ

 

 

 

 

- ส่งเสริมการจัดทำ

รวบรวมผลงาน

- ส่งเสริมการศึกษาต่อ

และการอบรม

- ส่งเสริมการบันทึก

ผลการสอน

- ส่งเสริมการวิจัยใน

ชั้นเรียน

- ส่งเสริม แนะนำ การ

จัดทำผลงานทาง

วิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พัฒนาการใช้สื่อ และ

นวัตกรรมใหม่ๆ

- เทคนิคการวัดผล

ประเมินผล

- การวิเคราะห์

ข้อทดสอบ

- ส่งเสริมการจัดทำ

รวบรวมผลงาน

- ส่งเสริมการศึกษาต่อ

และการอบรม

- ส่งเสริมการวิจัยใน

ชั้นเรียน

- ตั้งคณะที่ปรึกษา การ

จัดทำผลงานทาง

วิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พัฒนาการใช้สื่อ และ

นวัตกรรมใหม่ๆ

- อบรมการใช้สัญญาณ

ดาวเทียม

 

 

- ส่งเสริมการจัดทำ

รวบรวมผลงาน

- ส่งเสริมการศึกษาต่อ

และการอบรม

- ส่งเสริมการวิจัยใน

ชั้นเรียน

- พัฒนาผลงานทาง

วิชาการ

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

4. การจัดสวัสดิการ

และเสริมสร้างขวัญ

กำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมสังสรรค์

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่

- กิจกรรมสร้างขวัญ

และกำลังใจ

- การพิจารณาความดี

ความชอบอย่าง

ยุติธรรม

- การประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องผู้ที่มีผลงานดี

เด่น

- การอบรมศึกษาดูงาน

- การจัดสวัสดิการ

- น้ำดื่ม

- สิ่งตีพิมพ์

- เครื่องอำนวยความ

สะดวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมสังสรรค์

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่

- กิจกรรมสร้างขวัญ

และกำลังใจ

- การพิจารณาความดี

ความชอบอย่าง

ยุติธรรม

- การประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องผู้ที่มีผลงานดี

เด่น

- การอบรมศึกษาดูงาน

- การจัดสวัสดิการ

- น้ำดื่ม

- สิ่งตีพิมพ์

- เครื่องอำนวยความ

สะดวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กองทุนสวัสดิการ

- กิจกรรมสังสรรค์

- กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่

- กิจกรรมสร้างขวัญ

และกำลังใจ

- การพิจารณาความดี

ความชอบอย่าง

ยุติธรรม

- การประกาศเกียรติคุณ

ยกย่องผู้ที่มีผลงานดี

เด่น

- การอบรมศึกษาดูงาน

- การจัดสวัสดิการ

- น้ำดื่ม

- สิ่งตีพิมพ์

- เครื่องอำนวยความ

สะดวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

1. พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อตกลงด้าน

คุณภาพทางการ

เรียนการสอน

2.1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

- ประชุมอบรม สัมมนา

- การอบรมการจัดทำ

แผนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

อย่างน้อยคนละ 1

ประสบการณ์

- นำแผนการสอนไป

ทดลองใช้ และ

บันทึก ผล

- วิเคราะห์สรุป

ผลการใช้

- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักเรียน

- กำหนดแนวทางใน

การแก้ไข ปรับปรุง

และพัฒนา

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ

ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม

- ส่งเสริมการทำโครง

งานวิทยาศาสตร์

- จัดกิจกรรมตอบ

ปัญหาทักษะกระบวน

การทางวิทยาศาสตร์

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญอย่างน้อยคนละ

1 ประสบการณ์

- ประชุมเพื่อพัฒนา

แผนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

โดยใช้แหล่งการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย

 

 

 

 

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ

ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม

- จัดกิจกรรมตอบ

ปัญหาทักษะกระบวน

การทางวิทยาศาสตร์

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องโรคเอดส์

- พัฒนาการจัดทำ

แผนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

อย่างน้อยคนละ 1

ประสบการณ์

- ประชุม สัมมนา

เกี่ยวกับแผนการสอน

ที่เน้นนักเรียนเป็น

เป็นสำคัญและผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ที่หลากหลาย

- ประเมินผลการดำเนิน

งาน เพื่อสรุปและ

รายงานผล

 

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- จัดซื้อ จัดหาสื่อ วัสดุ

ครุภัณฑ์ให้เหมาะสม

- จัดกิจกรรมตอบ

ปัญหาทักษะกระบวน

การทางวิทยาศาสตร์

- ร่วมกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์

4.3 ยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม โดยนัก

เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติ

- จัดตั้งชุมนุม

วิทยาศาสตร์

- จัดติวเข้มเพื่อเข้าแข่ง

ขันความเป็นเลิศทาง

วิชาการตามโครงการ

ทางช้างเผือก

- อบรมครูใช้โปรแกรม

CAI. สาระวิทยาศาสตร์

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าประ

กวดดีเด่นระดับต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์

เช่น การตอบปัญหา

นิทรรศการการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์

และผลงานนักเรียน

- จัดนิทรรศการทาง

วิทยาศาสตร์

- จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม โดยนัก

เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติ

- พัฒนาชุมนุม

วิทยาศาสตร์

- ส่งเสริมการทำโครง

งานวิทยาศาสตร์

- จัดติวเข้มเพื่อเข้าแข่ง

ขันความเป็นเลิศทาง

วิชาการตามโครงการ

ทางช้างเผือก

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าประ

กวดดีเด่นระดับต่างๆ

- ร่วมกิจกรรมวัน

วิทยาศาสตร์

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

- จัดนิทรรศการทาง

วิทยาศาสตร์

- ประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์

- เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

และสิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม โดยนัก

เรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติ

- พัฒนาชุมนุม

วิทยาศาสตร์

- ส่งเสริมการทำโครง

งานวิทยาศาสตร์

- เข้าค่ายธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

- จัดติวเข้มเพื่อเข้าแข่ง

ขันความเป็นเลิศทาง

วิชาการตามโครงการ

ทางช้างเผือก

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

2.2 กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- ผลิตและใช้สื่อ

การสอน

- จัดตั้งชุมนุม

คณิตศาสตร์

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทาง

คณิตศาสตร์ระดับ

ต่างๆ

- จัดทำแบบฝึกทักษะ

ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์

- จัดสอนซ่อมเสริมนัก

เรียนอ่อน และติวเข้ม

นักเรียนเก่ง

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- ปรับปรุงสื่อการสอน

- ปรับปรุงชุมนุม

คณิตศาสตร์

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ระดับต่างๆ

- จัดทำแบบฝึกทักษะ

ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์

- จัดสอนซ่อมเสริมนัก

เรียนอ่อน และติวเข้ม

นักเรียนเก่ง

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับต่างๆ

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- พัฒนาสื่อการสอน

- พัฒนาชุมนุม

คณิตศาสตร์

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ระดับต่างๆ

- จัดทำแบบฝึกทักษะ

ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์

- จัดสอนซ่อมเสริมนัก

เรียนอ่อน และติวเข้ม

นักเรียนเก่ง

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

2.3 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศึกษาดูงานครูสอน

คณิตศาสตร์ดีเด่น

ระดับต่างๆ

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- ผลิตและใช้สื่อ

การสอน

- จัดตั้งชุมนุมภาษาไทย

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทาง

ภาษาไทยระดับต่างๆ

- จัดทำแบบฝึกทักษะ

ความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย

- ส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาไทย

- จัดแข่งขันทักษะ

ภาษาไทย

- จัดงานวันสุนทรภู่

- จัดป้ายนิเทศภาษาไทย

 

 

 

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่ เน้นนักเรียน

เป็น สำคัญ

- ปรับปรุงสื่อการสอน

- จัดกิจกรรมชุมนุม

ภาษาไทย

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทาง

ภาษาไทยระดับต่างๆ

- จัดทำแบบฝึกทักษะ

ความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย

- ส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาไทย

- พัฒนาการเรียน

การสอนตามแผน

- จัดกิจกรรมชุมนุม

ภาษาไทย

 

 

- พัฒนาแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- พัฒนาสื่อการสอน

- จัดกิจกรรมชุมนุม

ภาษาไทย

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทาง

ภาษาไทยระดับต่างๆ

- จัดทำแบบฝึกทักษะ

ความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย

- ส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาไทย

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ที่หลากหลาย

- จัดกิจกรรมชุมนุม

ภาษาไทย

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย (นักพูด

นักอ่าน นักเขียน)

- จัดกิจกรรมภาษาไทย

วันละคำ

- จัดกิจกรรมฝึกทักษะ

การใช้ภาษาไทย

เสียงตามสาย

 

 

 

 

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- ผลิตและใช้สื่อ

การสอน

- จัดตั้งชุมนุมภาษา

อังกฤษ

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทางภาษา

อังกฤษระดับต่างๆ

- นำผลการประเมินมา

พัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิ

ภาพ

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย (นักพูด

นักอ่าน นักเขียน)

- จัดกิจกรรมภาษาไทย

วันละคำ

- จัดกิจกรรมฝึกทักษะ

การใช้ภาษาไทย

เสียงตามสาย

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- ปรับปรุงสื่อการสอน

- จัดกิจกรรมชุมนุม

ภาษาอังกฤษ

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทางภาษา

อังกฤษระดับต่างๆ

 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นเลิศทาง

ภาษาไทย (นักพูด

นักอ่าน นักเขียน)

- พัฒนากิจกรรม

ภาษาไทยวันละคำ

- จัดกิจกรรมฝึกทักษะ

การใช้ภาษาไทย

เสียงตามสาย

 

 

 

 

- พัฒนาแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- พัฒนาสื่อการสอน

- จัดกิจกรรมชุมนุม

ภาษาอังกฤษ

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทางภาษา

อังกฤษระดับต่างๆ

- จัดกิจกรรมเข้าค่าย

ภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 กลุ่มสาระศิลปะ

 

 

 

 

 

 

- จัดห้องเรียนให้มี

บรรยากาศทาง

ภาษาอังกฤษ

- จัดป้านิเทศเพื่อส่ง

เสริมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ

- จัดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษวันละคำ

- จัดติวเข้มสำหรับ

นักเรียนที่จะเข้า

แข่งขันโครงการ

ทางช้างเผือก

- จัดบอร์ดปริศนา

ประจำสัปดาห์พร้อม

รางวัลสำหรับผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม

- จัดซื้อโปรแกรมการ

สอนภาษาอังกฤษ

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- จัดหาและผลิตสื่อ

- จัดตั้งชุมนุมศิลปะ

ดนตรี

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- จัดห้องเรียนให้มี

บรรยากาศทาง

ภาษาอังกฤษ

- ปรับปรุงกิจกรรม

ภาษาอังกฤษวันละคำ

- จัดติวเข้มสำหรับ

นักเรียนที่จะเข้า

แข่งขันโครงการ

ทางช้างเผือก

- ปรับปรุงบอร์ดปริศนา

ประจำสัปดาห์

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- ปรับปรุงสื่อการสอน

- ปรับปรุงชุมนุมศิลปะ

ดนตรี

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่างๆ

- จัดห้องเรียนให้มี

บรรยากาศทาง

ภาษาอังกฤษ

- พัฒนากิจกรรม

ภาษาอังกฤษวันละคำ

- จัดติวเข้มสำหรับ

นักเรียนที่จะเข้า

แข่งขันโครงการ

ทางช้างเผือก

- พัฒนาบอร์ดปริศนา

ประจำสัปดาห์

- พัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์ และ

ทักษะการฟัง พูด

อ่าน เขียน ที่สามารถ

นำไปใช้ในชีวิต

ประจำวันได้

- พัฒนาแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- พัฒนาสื่อการสอน

- พัฒนาชุมนุมศิลปะ

ดนตรี

- ส่งครูผู้สอนเข้าประ

กวดครูดีเด่น ระดับ

ต่าง

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

2.6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทางศิลปะ

ดนตรีในระดับต่างๆ

- ส่งเสริม ยกย่อง

นักเรียนที่มีคุณธรรม

จริยธรรม

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย และ

วินัยนักเรียน

- จัดกิจกรรมฟังธรรมะ

และปฏิบัติธรรมใน

วันสำคัญทางศาสนา

- จัดกิจกรรมอบรม

ธรรมะ และสวดมนต์

หมู่ทำนองสารภัญญะ

- จัดสร้างห้องจริยศึกษา

- เน้นการนำเหตุการณ์

ปัจจุบันในสังคมมาจัด

สถานการณ์การเรียน

การสอน

- ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรม

การเรียน การสอนโดย

เชิญวิทยากร /

ภูมิปัญญาท้องถิ่น /

สถานประกอบการณ์

ในชุมชน

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทางศิลปะ

ดนตรีในระดับต่างๆ

- ส่งเสริม ยกย่อง

นักเรียนที่มีคุณธรรม

จริยธรรม

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย และ

วินัยนักเรียน

- จัดกิจกรรมฟังธรรมะ

และปฏิบัติธรรมใน

วันสำคัญทางศาสนา

- จัดกิจกรรมอบรม

ธรรมะ และสวดมนต์

หมู่ทำนองสารภัญญะ

- ปรับปรุงห้องจริย

ศึกษาให้มีบรรยากาศ

ที่เอื้อต่อการเรียน

การสอน

- จัดกิจกรรมเข้าค่าย

การปฏิบัติธรรม

- จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์

ปัจจุบัน

- ให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัด

การเรียน การสอน

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ความสามรถทางศิลปะ

ดนตรีในระดับต่างๆ

- ส่งเสริม ยกย่อง

นักเรียนที่มีคุณธรรม

จริยธรรม

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตย และ

วินัยนักเรียน

- จัดกิจกรรมฟังธรรมะ

และปฏิบัติธรรมใน

วันสำคัญทางศาสนา

- จัดกิจกรรมอบรม

ธรรมะ และสวดมนต์

หมู่ทำนองสารภัญญะ

- พัฒนาห้องจริยศึกษา

ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียน การสอน

- พัฒนากิจกรรม

การเรียน การสอน

ให้มีคุณภาพ

- จัดประกวด

มารยาทไทย และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรม

โดยบูรนาการให้เข้า

กับชีวิตประจำวัน

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

2.7 กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรม

ตามนโยบายโรงเรียน

สีขาว

- จัดกิจกรรมพัฒนา

สุขภาพอนามัย

นักเรียน

- ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันความเป็น

เลิศในระดับต่างๆ

- ส่งครูเข้าแข่งขันครูผู้

สอนดีเด่นในระดับ

ต่างๆ

- จัดตั้งชุมนุมกีฬา

- ส่งเสริมการออกกำลัง

กายและการเล่นกีฬา

อย่างถูกต้อง

- จัดแข่งขันกีฬาภายใน

กลุ่มโรงเรียน

- ปรับปรุงกิจกรรมส่ง

เสริมสุขภาพ อนามัย

นักเรียน

- ปรับปรุงชุมนุมกีฬา

- ส่งเสริมการออกกำลัง

กายและการเล่นกีฬา

อย่างถูกต้อง

- ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันความเป็น

เลิศในระดับต่างๆ

- ส่งครูเข้าแข่งขันครูผู้

สอนดีเด่นในระดับ

ต่างๆ

- จัดแข่งขันกีฬาภายใน

กลุ่มโรงเรียน

- พัฒนากิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยนักเรียน

- พัฒนาชุมนุมกีฬา

- ส่งเสริมการแข่งขัน

กีฬาในระดับต่างๆ

- ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันความเป็น

เลิศในระดับต่างๆ

- ส่งครูเข้าแข่งขันครูผู้

สอนดีเด่นในระดับ

ต่างๆ

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

2.8 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดทำแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- จัดกิจกรรมศึกษา

ดูงานและฝึกปฎิบัติ

งานในสถานประกอบ

การที่ตั้งอยู่ในชุมชน

- จัดทำหลักสูตร

ท้องถิ่น เรื่องการเพาะ

เห็ด การขยายพันธุ์

ไม้ดอก ไม้ประดับ

- ส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียน โดยการ

จำหน่ายผลผลิตด้าน

การเกษตร งานประดิษฐ์และงานช่าง

ผ่านร้านค้าสหกรณ์

โรงเรียน

- ปรับปรุงแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- จัดศึกษาดูงานและ

ฝึกปฎิบัติงานในสถาน

ประกอบของชุมชน

- ปรับปรุงหลักสูตร

ท้องถิ่น เรื่องการเพาะ

เห็ด การขยายพันธุ์

ไม้ดอก ไม้ประดับ

- ส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียน โดยการ

จำหน่ายผลผลิตด้าน

การเกษตร งานประดิษฐ์และงานช่าง

ผ่านร้านค้าสหกรณ์

โรงเรียน

- พัฒนาแผนการสอนที่

เน้นนักเรียนเป็น

สำคัญ

- ฝึกปฎิบัติงานใน

สถานประกอบ

ของชุมชน

- พัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่นให้เหมาะสม

สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน

- ส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียน โดยการ

จำหน่ายผลผลิตด้าน

การเกษตร งานประดิษฐ์และงานช่าง

ผ่านร้านค้าสหกรณ์

โรงเรียน

- พัฒนาชุมนุมอาชีพ

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมประกอบ

อาหาร เพื่อการเรียน

การสอน โดยให้เด็ก

ได้ลงมือปฏิบัติเอง

- ปรับปรุงโรงอาหาร

ห้องคหกรรม และ

โภชนาการพร้อมทั้ง

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องใช้

ให้พร้อม

- จัดตั้งชุมนุมงานอาชีพ

- ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการในด้านคอมพิวเตอร์

- จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานนักเรียน

- ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันความเป็น

เลิศในระดับต่างๆ

- ส่งครูเข้าแข่งขันครูผู้

สอนดีเด่นในระดับ

ต่างๆ

- พัฒนาการเรียนการ

สอน โดยใช้สื่อที่

หลากหลาย

 

 

- จัดกิจกรรมประกอบ

อาหาร เพื่อการเรียน

การสอน โดยให้เด็ก

ได้ลงมือปฏิบัติเอง

- ปรับปรุงโรงอาหาร

ห้องคหกรรม และ

โภชนาการพร้อมทั้ง

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องใช้

ให้พร้อม

- จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานนักเรียน

- ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการในด้านคอมพิวเตอร์

- พัฒนาการเรียนการ

สอน โดยใช้สื่อที่

หลากหลาย

- ปรับปรุงชุมนุมอาชีพ

- พัฒนาฝีมือนักเรียนใน

ด้านความเป็นเลิศทาง

วิชาการเพื่อเข้าร่วม

แข่งขันในระดับต่างๆ

- ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันความเป็น

เลิศในระดับต่างๆ

- ส่งครูเข้าแข่งขันครูผู้

สอนดีเด่นในระดับ

ต่าง

- จัดกิจกรรมประกอบ

อาหาร เพื่อการเรียน

การสอน โดยให้เด็ก

ได้ลงมือปฏิบัติเอง

- ปรับปรุงโรงอาหาร

ห้องคหกรรม และ

โภชนาการพร้อมทั้ง

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องใช้

ให้พร้อม

- ศึกษาดูงานด้านการ

ประกอบอาชีพทาง

การเกษตรแบบสมัย

ใหม่ (การทำไร่นา

สวนผสม)

- จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานนักเรียน

- ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการในด้านคอมพิวเตอร์

- พัฒนาการสอน โดย

ใช้สื่อที่หลากหลาย

- ส่งเสริมนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันความเป็น

เลิศในระดับต่างๆ

- ส่งครูเข้าแข่งขันครูผู้

สอนดีเด่นในระดับ

ต่างๆ

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์

นวัตกรรม เทคโนโลยี

ที่เหมาะสมและ

ทันสมัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การวัดผลและ

ประเมินผลตาม

สภาพที่แท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ทาง

การเรียนการสอน

- จัดทำนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนา

การเรียนการสอน

- จัดซื้อ CD – ROM

- จัดซื้อโปรแกรม CAI

ประจำห้องโสตฯ

- จัดหาคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

- พัฒนาการจัดทำแฟ้ม

สะสมผลงาน (Port -

Folio)

- จัดทำเอกสาร

ประกอบการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพ

ที่แท้จริง

- วางแผนการวัดและ

ประเมินผลทั้งระบบ

 

 

 

 

- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ทาง

การเรียนการสอน

- จัดทำนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนา

การเรียนการสอน

- จัดซื้อ CD – ROM

- จัดซื้อโปรแกรม CAI

ประจำห้องโสตฯ

- จัดหาคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

- วางแผนการวัดและ

ประเมินผลทั้งระบบ

- จัดอบรมเทคนิคการ

สร้างข้อทดสอบ

มาตรฐาน

- สร้างแบบทดสอบ

มาตรฐานอย่างน้อย

คนละ 1 วิชา

- ประเมินผลตามสภาพ

จริงโดยใช้วิธีการที่

หลากหลาย

- จัดนิทรรศการแสดง

ผลงานดีเด่นของ

นักเรียน

- จัดหาสื่อ อุปกรณ์ทาง

การเรียนการสอน

- จัดทำนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาและพัฒนา

การเรียนการสอน

- จัดซื้อ CD – ROM

- จัดซื้อโปรแกรม CAI

ประจำห้องโสตฯ

- จัดหาคอมพิวเตอร์

- จัดหาเครื่องเสียงติด

ห้องโสตฯ 1 ชุด

- จัดหาจานรับสัญญาณ

ดาวเทียม

- วางแผนการวัดและ

ประเมินผลทั้งระบบ

- พัฒนาแบบทดสอบ

ให้ได้มาตรฐาน และ

สามารถวัด ประเมิน

ผลได้อย่างเที่ยงตรง

- พัฒนาการประเมินผล

โดยใช้วิธีการที่หลาก

หลาย

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

5. การสอนซ่อมเสริม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สำรวจสภาพการสอน

ซ่อมเสริม

- สร้างความตระหนัก

ให้ครูผู้สอนเห็นความ

สำคัญของการสอน

ซ่อมเสริม

- จัดทำปฏิทิน / ตาราง

สอนซ่อมเสริมไว้ใน

เวลาปกติ

- จัดกิจกรรมการสอน

ซ่อมเสริมทุกสายชั้น

- วิเคราะห์รูปแบบการ

สอนซ่อมเสริมที่มี

ประสิทธิภาพมาก

ที่สุด

- อบรมเทคนิคการสอน

ซ่อมเสริมให้ครูผู้สอน

- นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลอย่างต่อ

เนื่องและสม่ำเสมอ

 

 

- พัฒนารูปแบบการ

สอนซ่อมเสริมให้มี

ประสิทธิภาพ

- จัดกิจกรรมการสอน

ซ่อมเสริมโดยใช้วิธี

การที่หลากหลาย

- ประเมินผลการจัด

กิจกรรมการสอน

ซ่อมเสริม

 

 

4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

2. พัฒนาแผนงานเพื่อ

นำข้อมูลสารสนเทศ

มาใช้ในการบริหาร

งานการนิเทศ กำกับ

ติดตาม และประเมิน

ผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปรับปรุงงานและ

บุคลากร

- จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อการ

บริหารงาน

- พัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วน

ร่วม

- พัฒนาแผนงาน

- จัดหน้าที่ ขอบเขต

พรรณนางาน

- สร้างเสริมทีมงาน

- จัดหาคอมพิวเตอร์

เพื่อการปฏิบัติงาน

- นิเทศการเรียน

การสอน

- กำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหาร

งาน

- กำกับ ติดตามและ

ประเมิน ผลโครงการ

- ประชาสัมพันธ์การ

ดำเนินงาน

- เผยแพร่ผลงานต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

- พัฒนาแผนงาน

- สร้างเสริมทีมงาน

- จัดหาคอมพิวเตอร์

เพื่อการปฏิบัติงาน

- นิเทศการเรียน

การสอน

- กำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหาร

งาน

- กำกับ ติดตามและ

ประเมิน ผลโครงการ

- ประชาสัมพันธ์การ

ดำเนินงาน

- เผยแพร่ผลงานต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน

- นำผลไปปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน

- วิเคราะห์รูปแบบการ

บริหารที่เหมาะสมกับ

โรงเรียน

 

 

 

 

 

- พัฒนาแผนงาน

- พัฒนาข้อมูลสาร

สนเทศ

- สร้างเสริมทีมงาน

- จัดหาคอมพิวเตอร์

เพื่อการปฏิบัติงาน

- นิเทศการเรียน

การสอน

- กำกับ ติดตาม และ

ประเมินผลการบริหาร

งาน

- วิเคราะห์การจัดเก็บ

ข้อมูล

- จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานที่เกิดจาก

กระบวนการบริหาร

- กำกับ ติดตามและ

ประเมิน ผลโครงการ

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาเพื่อ

ให้มีคุณภาพและ

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นำผลไปปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน

- พัฒนาข้อมูลสาร

สนเทศ

- รายงานผล

- จัดตั้งคณะกรรมการ

โรงเรียน

- ประชุมกรรมการเพื่อ

วิเคราะห์สภาพ

โรงเรียนและความ

ต้องการ

- กำหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

- คณะกรรมการช่วย

เหลือสนับสนุน

การบริหารงาน

- ระดมทรัพยากรใน

ชุมชนเพื่อพัฒนา

โรงเรียน

- รับทราบการตรวจ

สอบคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน

- คณะกรรมการให้คำ

ปรึกษาช่วยเหลือ

 

- พัฒนาข้อมูลสาร

สนเทศ

- รายงานผล

 

 

- ประชุมกรรมการเพื่อ

วิเคราะห์สภาพ

โรงเรียนและความ

ต้องการ

- คณะกรรมการช่วย

เหลือสนับสนุน

การบริหารงาน

- ระดมทรัพยากรใน

ชุมชนเพื่อพัฒนา

โรงเรียน

- รับทราบการตรวจ

สอบคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน

- คณะกรรมการให้คำ

ปรึกษาช่วยเหลือ

- วิเคราะห์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อกำหนดแนว

ทางพัฒนาโรงเรียนให้

ได้มาตรฐานตามที่

หน่วยงานต้นสังกัด

 

- ประชาสัมพันธ์การ

ดำเนินงาน

- รายงานผล

 

 

- ประชุมกรรมการเพื่อ

วิเคราะห์สภาพ

โรงเรียนและความ

ต้องการ

- คณะกรรมการช่วย

เหลือสนับสนุน

การบริหารงาน

- ระดมทรัพยากรใน

ชุมชนเพื่อพัฒนา

โรงเรียน

- รับทราบการตรวจ

สอบคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน

- คณะกรรมการให้คำ

ปรึกษาช่วยเหลือ

- วิเคราะห์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อกำหนดแนว

ทางพัฒนาโรงเรียนให้

ได้มาตรฐานตามที่

หน่วยงานต้นสังกัด

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 

 

 

 

 

 

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

 

 

 

5. ส่งเสริมการพัฒนา

การด้านสุขภาพ

อนามัย

 

 

 

 

 

 

 

- วิเคราะห์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อกำหนดแนว

ทางพัฒนาโรงเรียนให้

ได้มาตรฐานตามที่

หน่วยงานต้นสังกัด

กำหนด

- ส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย

- ร่วมกิจกรรมงาน

ประเพณีของท้องถิ่น

- ส่งเสริมค่านิยมไทย

- ส่งเสริมโครงการ

อาหารกลางวัน 100 %

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพด้านอาหาร

เสริม (นม)

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพปากและฟัน

- ตรวจสุขภาพ

ด้านร่างกาย

- บริการสุขภาพ

- กิจกรรมคุ้มครอง

ผู้บริโภค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย

- ร่วมกิจกรรมงาน

ประเพณีของท้องถิ่น

- ส่งเสริมค่านิยมไทย

- ส่งเสริมโครงการ

อาหารกลางวัน 100 %

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพด้านอาหาร

เสริม (นม)

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพปากและฟัน

- ตรวจสุขภาพ

ด้านร่างกาย

- บริการสุขภาพ

- กิจกรรมคุ้มครอง

ผู้บริโภค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย

- ร่วมกิจกรรมงาน

ประเพณีของท้องถิ่น

- ส่งเสริมค่านิยมไทย

- ส่งเสริมโครงการ

อาหารกลางวัน 100 %

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพด้านอาหาร

เสริม (นม)

- จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพปากและฟัน

- ตรวจสุขภาพ

ด้านร่างกาย

- บริการสุขภาพ

- กิจกรรมคุ้มครอง

ผู้บริโภค

 

 

 

หมวดที่ 6

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา(Code of Practice)

1. บทบาทของกรรมการสถานศึกษา (School Council)

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียน และให้มีการใช้บริการจากโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และร่วมพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

6) แต่ตั้งที่ปรึกษา และ หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินงานอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย

 

2. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน (Principal)

1) บริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา/ธรรมนูญโรงเรียน และนโยบายของหน่วยเหนือ

2) นิเทศ ควบคุม กำกับการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน

3) ร่วมวางแผน และใช้แผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา และนโยบายด้านคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด

4) ควบคุม ดูแลการใช้อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้คุ้มค่าโดยดูแลรักษาให้สะอาด เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการจัดบรรยากาศให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย

5) จัดให้มีเอกสารประกอบหลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอตามความเหมาะสม

6) จัดประชุมประจำเดือน ประชุมทางวิชาการ และประชุมชองฝ่าย/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชี้แจงข้อราชการ หาแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานของครู และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

7) ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

8) ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของครู ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น และเผยแพร่ผลงานให้ประจักษ์โดยทั่วไป ตลอดทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ และเงินเดือนให้สูงขึ้น

9) ปฏิบัติงานนอกสถานที่เท่าที่จำเป็น เพื่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

10) สรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสนอต่อ กองการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน

11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กองการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และงานที่สนองนโยบายของหน่วยเหนือ

3. บทบาทของครูผู้สอน (Teacher)

1) เตรียมการสอน (บันทึกการสอน สอนซ่อมเสริม ใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนรู้

ของนักเรียน การวัดผล ประเมินผล ฯลฯ)

2) สอนตามแผนการสอน คู่มือครู (โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ)

3) สอนซ่อมเสริม ตามตารางสอนซ่อมเสริม

4) กวดขัน และติดตามให้นักเรียนมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ

5) จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6) ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

7) วัด และประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

8) จัดทำเอกสารงานธุรการประจำชั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบตามกำหนด

9) จัดทำข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เช่น ประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน พฤติกรรมด้านต่าง ๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯลฯ

10) มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน

11) ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

12) นิเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำซึ่งกันและกัน

 1. 13) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของโรงเรียนอย่าง

เคร่งครัด

14) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ ตามสายงานจนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นระยะตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติประจำปี

15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน

4. บทบาทของนักการภารโรง (Janitor)

1) ปิด เปิด ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และประตูโรงเรียน

2) ปัด กวาด เช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน

3) นำถึงขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณทั่วไป ไปทิ้งและกำจัด

4) ดูแลน้ำดื่ม น้ำใช้ตามอาคารต่าง ๆ ตลอดจนน้ำใช้ในห้องน้ำ ห้องส้วมของครู และนักเรียนอย่างทั่วถึง และเพียงพอ

5) ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สดชื่น สวยงามมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

6) ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพย์สมบัติของทางราชการ

7) อยู่เวรยามรักษาความปลิดภัยของโรงเรียน ภาคกลางคืนทุกคืน

8) เดินหนังราชการ/หนังสือทั่วไป และโรเนียวหนังสือ/เอกสารของทางราชการ

9) บริการครู และนักเรียนตามความเหมาะสม

10) ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้สามรถใช้งานได้ตามควรแก่สภาพ/ตามความเหมาะสม

11) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมอบหมายตามความเหมาะสมกับหน้าที่

12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย

5. บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชน (Community)

1) ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน

2) ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

3) ร่วมพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลอุปกรณ์ และแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน

4) รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน

5) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียน

6) อบรม สั่งสอนเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและวัฒธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย

7) เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงจากทางโรงเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน

8) ร่วมชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงาน และประชาสัมพันธ์โรงเรียน

หมวดที่ 7

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน (Student Code of Conduct)

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนไว้ ดังนี้

 1. นักเรียนแต่งการด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. นักเรียนต้องเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและรู้จัก

  คุณค่าของวัฒนธรรมไทย

 3. นักเรียนต้องให้ความเคารพ ศรัทธา เชื่อฟัง บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์
 4. นักเรียนต้องประพฤติตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน
 5. นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เพศ วัย และมีความสุภาพอ่อนโยน ทั้งกาย วาจา ใจ
 6. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา ไม่ขาดเรียน ไม่หนีเรียน และเข้าเรียนตรงเวลา
 7. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษา เล่าเรียนจนจบหลักสูตร
 8. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติดและสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด ไม่เล่นการพนันทุกชนิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง/ทั้งในและนอกโรงเรียน
 9. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ รักความสามัคคี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือรวมกลุ่มกันสร้าง

  ความเสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น และโรงเรียน

 10. นักเรียนต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน

  อาคารประกอบ สถานที่ บริเวณทั่วไป และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน มั่นคง ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย

 11. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 12. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน

13. ไม่ประพฤติตนในทำนองชู้สาว ไม่เที่ยวในเวลากลางคืน

14. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน

15. ไม่ประพฤติชั่วหรือกระทำใดๆที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่โรงเรียน

16. ต้องไม่ถูกลงโทษฐานประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมือง

หมวดที่ 8

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล (School Accountability)

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) รวมกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผลตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมไว้ ดังนี้

1. การกำกับ ติดตาม

 • จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน
 • จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามงาน

 

2. การประเมินผล

 • แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
 • สร้างเครื่องมือประเมินผล
 • ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน

3. การตรวจสอบ

 • โรงเรียนประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
 • คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนับสนุน

 

4. การรายงาน

4.1 รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

4.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

4.3 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา/ธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 2 (ปีการศึกษา 2549 – 2551) โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 

 • กำหนดนโยบายแผนแม่บท และแผนพัฒนาโรงเรียน
 • ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการบริหารการเงิน และงบประมาณของ

  โรงเรียน การแสวงหา และการให้ความสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านทั้งใน และนอกโรงเรียน

 • รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 • ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ได้ประมาณการรายรับ – รายจ่าย จากข้อมูลพื้นฐาน ของจำนวนนักเรียน

มีรายละเอียด ดังนี้

   • ประมาณการจำนวนนักเรียน

   ปีการศึกษา

   ระดับชั้น

   2549

   2550

   2551

   ปฐมวัย

   อนุบาล 1

   อนุบาล 2

   อนุบาล 3

   70

   90

   90

   90

   70

   95

   95

   90

   70

   100

   95

   90

   รวมระดับอนุบาล

   340

   350

   355

   ประถมศึกษาปีที่ 1

   ประถมศึกษาปีที่ 2

   ประถมศึกษาปีที่ 3

   ประถมศึกษาปีที่ 4

   ประถมศึกษาปีที่ 5

   ประถมศึกษาปีที่ 6

   110

   90

   115

   105

   82

   86

   105

   115

   95

   117

   105

   85

   105

   110

   110

   95

   120

   80

   รวมระดับประถมศึกษา

   588

   624

   620

   มัธยมศึกษาปีที่ 1

   มัธยมศึกษาปีที่ 2

   มัธยมศึกษาปีที่ 3

   มัธยมศึกษาปีที่ 4

   มัธยมศึกษาปีที่ 5

   มัธยมศึกษาปีที่ 6

   120

   78

   75

   38

   20

    

   120

   122

   78

   40

   40

   18

   120

   115

   75

   40

   40

   42

   รวมระดับมัธยมศึกษา

   331

   418

   432

   รวมทั้งสิ้น

   1,259

   1,392

   1,407

   ปีการศึกษา

   แหล่งที่มาของรายรับ

   2549

   2550

   2551

   เงินงบประมาณ (อุดหนุนทั่วไป)

   เงินงบประมาณ (ท้องถิ่น)

   เงินบำรุงการศึกษา

   เงินอื่นๆ (เงินบริจาค)

   600,000

   550,000

   1,000

   5,000

   630,000

   700,000

   1,000

   5,000

   680,000

   800,000

   1,000

   5,000

   รวมทั้งสิ้น

   96,465

   92,264

   90,686

   ปีการศึกษา

   รายจ่ายจำแนกตามแผน

   2549

   2550

   2551

   1. แผนยุทธศาสตร์ด้านอาคารสถานที่

   (อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์)

   2. แผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร

   3. แผนยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตรและ

   กระบวนการเรียนการสอน

   4. แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและ

   การจัดการ

        

   รวมทั้งสิ้น

        

 

2. ประมาณการรายรับ

 

3. ประมาณการรายจ่าย

 

 

หมวดที่ 10

สัตยาบัน (Agreement)

ธรรมนูญโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2551 การกำหนดกิจกรรมภาพรวมของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา ได้มีการร่วมกันคิดวิเคราะห์ และวางแผนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น จนเป็นที่ ยอมรับของทุกฝ่าย แต่การที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่นี้ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนจากทั้ง 3 ฝ่าย คือ บ้าน (ชุมชน) วัด โรงเรียนอย่างจริงจัง ดังนั้น ทั้ง 3 ฝ่ายถึงได้เห็นพ้องต้องกัน และให้สัตยาบันว่า จะร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)ทั้ง 4 ด้าน คือ

  1. ด้านโรงเรียน และสถานศึกษา (อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์)
  2. ด้านบุคลากร
  3. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียน)
  4. ด้านระบบบริหารและการจัดการ

ให้ถือเป็นภาระหน้าที่หลักของโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ที่จะต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนครูในสถานศึกษา ผู้แทนประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น และกองการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนม ได้รับทราบและเห็นชอบด้วยกับสาระธรรมนูญสถานศึกษา และต้องมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนและร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในธรรมนูญสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ให้สามารถดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง และเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรียนทุกประการจึงลงนามไว้ร่วมกัน

(ลงนาม) ตัวแทน (ลงนาม) ตัวแทนชุมชน

(……………………………) (………………….……….)

เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงนาม) ตัวแทนโรงเรียน

(นางอานนท์ นกแก้ว)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณานุกรม

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. เกณฑ์มารฐานโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ

: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.

 


. การบริหารโรงเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,

 

2539.

 


. คณะกรรมการโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540.

 

 


.
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2545 – 2549) สำนักงานคณะ

 

กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. กรุงเทพฯ : (อัดสำเนา), 2545.

เลขาธการคุรุสภา, สำนักงาน. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,

2537.

คณะผู้จัดทำธรรมนูญโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

คณะที่ปรึกษา

1. นายพิศิษฐ์ ปิติพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

2. นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

3. นายวรพจน์ วันนุประธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

4. นางสาวกัญญพัชร แย้มกมล รองปลัดเทศบาลฝ่ายการศึกษา

5. นายชูชัย เสโลห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

คณะทำงาน

1. นางอานนท์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน

2. นายจินตนา แจ่มใส หัวหน้างานบุคลากร รองประธาน

3. นายพรชัย มานะดี หัวหน้างานอาคารสถานที่ กรรมการ

4. นางศิริเพ็ญ ชัยสงค์ หัวหน้างานการเงิน กรรมการ

5. นางเกษรา มานะดี หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ

6. นางสาวมณีรัตน์ บัวบาน หัวหน้างานทะเบียน-วัดผล กรรมการ

7. นางสาวศิริพร ภูสีเงิน หัวหน้างานวิชาการ กรรมการและเลขาฯ

8. นางสาวอัจฉรา โกษาแสง หัวหน้างานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 9

แผนงบประมาณ (Budget Plan)

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

1. ปรับปรุง พัฒนา

องค์การบริหาร

โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วิเคราะห์งาน กำหนด

ขอบข่ายของงาน

- ศึกษาดูงาน

- พัฒนาทีมงาน

- ส่งเสริมการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม

- พัฒนาการจัดโครง

สร้างการบริหารงาน

- พรรณนางาน

- จัดบุคลากร

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติ -

งาน และแฟ้ม

สะสมผลงาน

- พัฒนาองค์การ

- ศึกษาดูงาน

- พัฒนาทีมงาน

- ส่งเสริมการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม

- ปรับปรุงงานและ

บุคลากร

- จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อการ

บริหารงาน

- พัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วน

ร่วม

- ศึกษาดูงาน

- พัฒนาทีมงาน

- ส่งเสริมการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม

- ปรับปรุงงานและ

บุคลากร

- จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ

อุปกรณ์ เพื่อการ

บริหารงาน

- พัฒนารูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วน

ร่วม

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 1. จัดสร้าง จัดหา ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบให้เพียงพอ เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

   

   

   

   

- จัดสร้างห้องโสต

ทัศนูปกรณ์

- ปรับปรุงห้องสมุด

- ปรับปรุงห้องพยาบาล

- ปรับปรุงห้องจริย

ศึกษา

- จัดหาชั้นวางอุปกรณ์

ประจำห้องโสตฯ

- จัดหาพัดลมประจำ

ห้องโสตทัศนูปกรณ์

ให้เพียงพอ

 

- ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สนสท.ขนาด24/4

เป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

- ปรับปรุงห้องโสต

ทัศนูปกรณ์

- จัดหาชั้นวางอุปกรณ์

ประจำห้องโสตฯ

- จัดหาสิ่งของเครื่องใช้

ที่เป็นมรดกชนบท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สร้างประตูเลื่อน

ทางเข้าโรงเรียน

- จัดทำรั้วด้านทิศใต้

- สร้างโรงจอดรถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

 • การจัดบรรยากาศ

  สิ่งแวดล้อมให้เป็น

  ระเบียบ เป็นไป

  นโยบาย 5 ส.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- ปรับปรุงสวนหย่อม

หน้าอาคารเรียน

- ปรับปรุงโรงอาหาร

- ปรับปรุงฐานเสาธง

- ปรับปรุงฐาน

พระพุทธรูป

- ปรับปรุงที่แปรงฟัน

- จัดสร้างอุทยาน

การศึกษา

- จัดทำสวนไม้ดอก

ไม้ประดับ

- ทาสีรั้วด้านหน้า

โรงเรียน

- จัดหาโต๊ะ เก้าอี้

โรงอาหารให้เพียงพอ

- จัดทำทำเนียบคนดี

- จัดทำกิจกรรมกลุ่มสี

- จัดกิจกรรมสะสาง

ภายในสถานศึกษา

ทุกวันพุธ

- จัดทำป้ายประกาศ

- จัดทำป้ายแนะนำ

อาคารสถานที่

- มีสุขนิสัยที่ดีในการ

แปรงฟันหลังอาหาร

- การเข้ารับบริการตาม

ลำดับก่อน หลัง

- ปรับปรุงสวนหย่อม

- ปรับปรุงโรงอาหาร

- ปรับปรุงฐานเสาธง

- ปรับปรุงฐาน

พระพุทธรูป

- ปรับปรุงที่แปรงฟัน

- ปรับปรุง พัฒนา

อุทยาน

การศึกษา

- ปรับปรุงสวนไม้ดอก

ไม้ประดับ

- จัดทำทำเนียบคนดี

- จัดทำกิจกรรมกลุ่มสี

- จัดกิจกรรมสะสาง

ภายในสถานศึกษา

ทุกวันพุธ

- จัดทำป้ายคำขวัญ

คำคม

- มีสุขนิสัยที่ดีในการ

แปรงฟันหลังอาหาร

- การเข้ารับบริการตาม

ลำดับก่อน หลัง

- ปรับปรุงโรงอาหาร

- ปรับปรุงฐานเสาธง

- ปรับปรุงฐาน

พระพุทธรูป

- ปรับปรุงที่แปรงฟัน

- ปรับปรุง พัฒนา

อุทยาน

การศึกษา

- ปรับปรุงสวนไม้ดอก

ไม้ประดับ

- จัดทำทำเนียบคนดี

- จัดทำกิจกรรมกลุ่มสี

- จัดกิจกรรมสะสาง

ภายในสถานศึกษา

ทุกวันพุธ

- มีสุขนิสัยที่ดีในการ

แปรงฟันหลังอาหาร

- การเข้ารับบริการตาม

ลำดับก่อน หลัง

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

3. จัดสร้าง ปรับปรุง

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค

ให้เพียงพอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สร้างทางเดินเชื่อมอาคารเรียนและโรงเรียนทุกอาคารเรียน

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ภายในอาคารเรียน

ทุกหลัง

- ปรับปรุงระบบประปา

ภายในโรงเรียน

- ส่งเสริมให้บุคลากร

ในโรงเรียน

มีโทรศัพท์ใช้ทุกคน

- จัดหาวิทยุสื่อสาร

ประจำโรงเรียน

- ติดตั้งระบบกระจาย

เสียงภายในโรงเรียน

อย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดทำร่องระบายน้ำ

ภายในโรงเรียน

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ภายในอาคารเรียน

ทุกหลัง

- ปรับปรุงระบบประปา

ภายในโรงเรียน

- ปรับปรุง

ระบบกระจายเสียง

ภายในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดหาโทรศัพท์

ประจำโรงเรียน

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ภายในอาคารเรียน

ทุกหลัง

- ปรับปรุงระบบประปา

ภายในโรงเรียน

- ปรับปรุง

ระบบกระจายเสียง

ภายในโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา 2551

1. การพัฒนาครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดแนวทาง

พัฒนา

- ประชุมจัดทำแผน

ปฏิบัติการ

- จัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการครู

- อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำ

หลักสูตรท้องถิ่น

- จัดศึกษาดูงานเปรียบ

เทียบโรงเรียนดีเด่น

ด้านต่างๆ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนการ

สอนที่เน้นนักเรียน

เป็นสำคัญ

- ประชุมจัดทำการประ

กันคุณภาพการศึกษา- - ประชุมวิเคราะห์ผล

การประกันคุณภาพ

การศึกษาในรอบปี

- การนิเทศการสอน

- ส่งเข้ารับการอบรม

สัมมนา

- การจัดพัฒนาองค์การ

(O.D.)

- ปรับปรุงพัฒนาการ

การจัดทำ SAR และ

แฟ้มสะสมผลงาน

- ประชุมจัดทำแผน

ปฏิบัติการ

- จัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการครู

- พัฒนาการจัดทำ

หลักสูตรท้องถิ่น

- จัดศึกษาดูงานเปรียบ

เทียบโรงเรียนดีเด่น

ด้านต่างๆ

- พัฒนาการจัดทำแผน

การสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

- ปรับปรุงการจัดทำ

การประ กันคุณภาพ

การศึกษา

- ประชุมวิเคราะห์ผล

การประกันคุณภาพ

การศึกษาในรอบปี

- พัฒนาการใช้

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 

 

- ประชุมจัดทำแผน

ปฏิบัติการ

- จัดอบรมคุณธรรม

จริยธรรมสำหรับ

ข้าราชการครู

- พัฒนาการจัดทำ

หลักสูตรท้องถิ่น

- จัดศึกษาดูงานเปรียบ

เทียบโรงเรียนดีเด่น

ด้านต่างๆ

- พัฒนาการจัดทำแผน

การสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ

- ปรับปรุงการจัดทำ

การประ กันคุณภาพ

การศึกษา

- ประชุมวิเคราะห์ผล

การประกันคุณภาพ

การศึกษาในรอบปี

- พัฒนาการใช้

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 

 

ประเภท

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

บาท

สตางค์

เงินเดือน

ค่าจ้างประจำ

ค่าวัสดุการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ค่าวัสดุการศึกษาระดับประถมศึกษา

ค่าวัสดุการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ค่าวัสดุฝึกการเกษตร

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์

ค่าสื่อการเรียนการสอน

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ค่าเครื่องเขียน นักเรียนขาดแคลน

ค่าหนังสือห้องสมุด

ค่าวัสดุโสตทัศนศึกษา

งบอุดหนุน

เงินบำรุงการศึกษา

 • อาหารเสริม (นม) ระดับก่อนประถมศึกษา
 • อาหารเสริม(นม)ระดับประถมศึกษา
 • อาหารกลางวัน
 • บริการสุขภาพ

7,200,000

44,160

180,000

606,100

207,000

23,000

23,000

23,000

100,000

149,000

2,000,000

400,000

 

140,500

90,000

230,000

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

 

ชุมชนบริจาค

1. เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 35,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

เงิน

162,176

-

 

 

อาคารเรียนถาวรจำนวน 5 หลัง

1) อาคารทานตะวัน (อาคารหลังที่ 1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โครงสร้าง 16 ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร

- ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 5 ห้อง

- ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 ห้อง

- ห้องผู้บริหาร 1 ห้อง

- ห้องธุรการ การเงินและพัสดุ 1 ห้อง

- ห้องจริยศึกษา 1 ห้อง

- ห้องดนตรีไทย 1 ห้อง

- ห้องพยาบาล 1 ห้อง

- ห้องงานช่าง 1 ห้อง

- ห้องพัสดุ 1 ห้อง

- ห้องพักครู 1 ห้อง

2) อาคารกระทินเทพา (อาคารหลังที่ 2 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น โครงสร้าง

12 ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 9 ห้อง และ 8.00x 10.00 เมตร 3 ห้อง

- ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรียน ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 6 ห้อง

- ห้องสมุด ขนาด 10.00 x 24.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องคอมพิวเตอร์ประถม ขนาด 8.00 x 10.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องประกันคุณภาพ ขนาด 8.00 x 10.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องงานประดิษฐ์ ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องนาฎศิลป์ ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องวิทยาศาสตร์ประถม ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 1 ห้อง

3) อาคารราชฤกษ์ (อาคารหลังที่ 3 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

โครงสร้าง 12 ห้องเรียน

- ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 5 ห้อง

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องคอมพิวเตอร์มัธยม ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องอิเลิร์นนิ่ง ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องพัสดุ ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องประชุม/ห้องโสตฯ ขนาด 8.00 x 16.00 เมตร 1 ห้อง

4) อาคารกันเกรา (อาคารหลังที่ 4 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น โครงสร้าง 12 ห้องเรียน

ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 9 ห้อง และ 8.00x 10.00 เมตร 3 ห้อง ชั้นล่างโล่ง

- ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 7 ห้อง

- ห้องวิชาการ ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องพักครู ขนาด 6.00 x 12.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องวิทยบริการ ขนาด 8.00 x 10.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม ขนาด 8.00 x 10.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องคหกรรม ขนาด 8.00 x 10.00 เมตร 1 ห้อง

- ห้องประชุมชั้นล่าง ขนาด 14.00 x 40.00 เมตร

5) อาคารเฟื่องฟ้า (อาคารหลังที่ 5 ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น โครงสร้าง 6 ห้องเรียน

- ห้องเรียนปฐมวัย – อนุบาล 1 ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 5 ห้อง

- ห้องศูนย์สื่อ ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร 1 ห้อง

 

อาคารประกอบ

- โรงอาหารจำนวน 1 หลัง ใช้เป็นสถานที่สำหรับทานอาหาร ขนาด 12.00x16.00 เมตร

- อาคารคหกรรม (อาคารหลังที่ 6) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว

ขนาด 8.00 x14.00 เมตร

บริเวณ สถานที่

- ศาลาที่พักผู้ปกครอง-นักเรียน 2 หลัง

- สวนสมุนไพร 1 แห่ง

- สวนหย่อมหน้าอาคาร 3 แห่ง

- สนามบาสเกตบอล 2 สนาม

- สนามตะกร้อ 1 แห่ง

- สนามเปตอง 1 แห่ง

- แหล่งเรียนรู้ รอบบริเวณโรงเรียน

ส่วนที่ 3 เกียรติประวัติของโรงเรียนที่ภาคภูมิใจ

เกียรติคุณโรงเรียน

ปี 2549 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รางวัลคุรุสดุดี

- นางสุนันท์ สิทธิกานต์ พ.ศ.2537 - นายเพชร ค่ำคูณ พ.ศ.2542

- นางลดารัตน์ ศิริดำรง พ.ศ.2538 - นายพรชัย มานะดี พ.ศ.2544

- นางอมรรัตน์ โพธิวัฒน์ พ.ศ.2539 - นางโสภิตสุดา สามิต พ.ศ.2545

- นางจินตนา แจ่มใส พ.ศ.2540

รางวัลครูดีเด่น

ผลงานนักเรียน

ระดับประเทศ / ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2547- 2548 )

 • รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ (สสวท.)

 

ระดับประถมศึกษา เด็กชายวิชภาชญ์ คูสกุล ประจำปี 2547

งานนิทรรศการวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองนครพนม

งานนิทรรศการวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ

 

ส่วนที่ 4 ความคาดหวังในอนาคต

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) หวังไว้ว่า โรงเรียนจะต้องมีความพร้อมทางด้านอาคาร สถานที่ เพื่อรองรับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี บริเวณทั่วไปสะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่อาศัย มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความร่วมมือ และเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หมวดที่ 2

เป้าหมายของโรงเรียน (School Goals)

โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2549 – 2551 ไว้ 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา (อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์)
  2. ด้านบุคลากร
  3. ด้านหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียน)
  4. ด้านระบบบริหารและการจัดการ

1. ด้านโรงเรียนและสถานศึกษา (ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์)

 • ชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ปี 2548
 • ชนะเลิศ แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดยอดนักพูดระดับมัธยมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน 24 แต้มระดับมัธยมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะชนะเลิศอันดับ 2 อ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะชนะเลิศอันดับ 2 อ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ปี 2548
 • รองชนะชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน A – Math ระดับประถมศึกษา ปี 2548
 • รางวัลชมเชย ทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปี 2548
 • ชนะเลิศประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษา ปี 2547
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษา ปี 2547
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา ปี 2547
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 งานประดิษฐ์เศษวัสดุระดับมัธยมศึกษา ปี 2547
 • รางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษา ปี 2547
 • นางประพันธ์ บุพศิริ ครูดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2546
 • นางสาวศิริพร ภูสีเงิน ครูดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2547
 • นายพรชัย มานะดี ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองนครพนม ปี 2547
 • นางสาวศิริพร ภูสีเงิน ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เทศบาลเมืองนครพนม ปี 2547
 • นางสาวอัจฉรา โกษาแสง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เทศบาลเมืองนครพนม ปี 2547
 • นางสาวมณีรัตน์ บัวบาน ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองนครพนม ปี 2547
 • นางกรรณิการ์ แสนสุภา ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทยเทศบาลเมืองนครพนม ปี 2547
 • นายกิตติภพ ถาวร ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ เทศบาลเมือง นครพนม ปี 2547
 • รางวัลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ระดับประถม ระดับจังหวัด 2547
 • รางวัลเหรียญทองแดงวิชาภาษาไทยระดับประถม โครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี 2547
 • รางวัลเกียรติบัตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม โครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี 2547
 • รางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2547
 • รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 ปี 2548

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

  1. ส่งเสริมพัฒนาห้องตามอาคารเรียนอาคารประกอบ

    

    

    

    

  2. ส่งเสริมพัฒนาห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องอีเลิร์นนิ่ง ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และค้นคว้า

 

 

1.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด สุขลักษณะ เป็นระเบียบ

จัดสร้าง จัดหา บำรุงรักษาห้องตามอาคารเรียนถาวร อาคารประกอบ โรงฝึกงาน อาคารอเนกประสงค์ ห้องสนับสนุนการเรียนให้เหมาะสม เป็นระบบ ระเบียบ สวยงาม พร้อมที่จะให้บริการแก่นักเรียนและครูอาจารย์

- ปรับปรุงพัฒนาให้ห้องสมุดมีความพร้อมในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ ตำราและการให้บริการ การศึกษาค้นคว้า

 • ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา

ให้มีอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น

- จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก

ไม้ประดับ

 • จัดทำสนามเด็กเล่น
 • จัดทำป้ายต่าง ๆ

โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่พร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา

 

 

นักเรียนมีสถานที่ศึกษา ค้นคว้าอย่างเพียงพอ และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเรียนการสอน

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

 

 

 

1.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพอเหมาะสมเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนกาสอน

 • ปรับปรุงฐานเสาธง
 • จัดทำอุทยานการศึกษา
 • ปรับปรุงโรงอาหาร สถานที่แปรงฟัน

จัดสร้างโรงเก็บรถ ร่องระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบเสียง ระบบประปา

 

 

 

โรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีและทั่วถึง

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

2.1 ส่งเสริมครู อาจารย์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติด้านการเรียนการสอน

 

  1. สนับสนุนครู อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ

    

    

    

    

  2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

 

 • พัฒนาและส่งเสริมครู อาจารย์ให้ได้รับการอบรม
 • ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิธีการใหม่ ๆ
 • ส่งเสริมให้ครูใช้แผนการสอน

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • ส่งเสริมให้ครูจัดทำบันทึกการสอน
 • ให้ครูพัฒนารูปแบบของการทำงาน
 • จัดสวัสดิการแก่ครู นักการภารโรง นักเรียน
 • จัดงานหลายรูปแบบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
 • จัดแสดงผลงานเพื่อความ

ครู อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านการเรียนการสอน

 

ครู อาจารย์มีความมั่นใจในการสอนและส่งผลงานเพื่อขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

 

 

บุคลากรมีความมั่นคง มั่นใจในวิชาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะพัฒนาการศึกษา

 

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

2.4 ส่งเสริมให้ครู อาจารย์มีความตระหนักในวิชาชีพ

 • ภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ครู อาจารย์ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู

ครู อาจารย์ได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน

 

  

 

 

 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากกลาย
 • จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
 • จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 • มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 • จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น
 • จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์โดยเน้นการจัดทำแผนการสอนที่มีการใช้สื่อที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีพื้นเมือง

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขในการเรียน แสวงหาวิธีการหาความรู้ได้

 

 

นักเรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาการตามศักยภาพทั้งทางการ สติปัญญา จิตใจ และสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

 

 

 

 

 

 

3.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการประกอบอาชีพระหว่างเรียน

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
 • จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานด้านศิลปะ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

การสอนประชาธิปไตยและ

วินัยนักเรียน

 • ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 • จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

จริยธรรมของครู นักเรียน

 • จัดกิจกรรมอบรมธรรมะโดยครู พระสงฆ์ ในวันสุดสัปดาห์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในวันสำคัญ
 • กิจกรรมเดินแถวกลับบ้าน

 

 • การถนอมอาหาร
 • การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
 • การตัดผม

 

 

 

 

 

 

 

 • นักเรียนมีจิตสำนึกในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและมีวินัยในตนเอง
 • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนมีทักษะในวิชาชีพและสามารถนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

4.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบ

บริหารการทำงานของงาน

6 งาน ให้เกิดความชัดเจน และคล่องตัว

  1. ส่งเสริมการวางแผน การจัดเก็บข้อมูล การนิเทศภายใน การติดตาม การรายงานผล

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 

 • จัดองค์กร / โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

- มีการวางแผนบริหารงาน

โครงการ

 • มีระบบสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้องตรงกับความต้องการและทันต่อการใช้งาน
 • มีการกำหนดการนิเทศภายใน
 • มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
 • มีการบันทึก รายงานผลการประเมิน และนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงงาน
 • มีการประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา

โรงเรียนมีโครงสร้างของงานชัดเจนและมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

นโยบาย

แนวปฏิบัติ

ผลผลิต

 

 

 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย

 

 

 

 

 

 

 

  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 • ชุมชน องค์กรและสถาบันศาสนาร่วมกันสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

- จัดกิจกรรมโครงการอาหาร

กลางวัน 100 %

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์
 • จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารเสริม (นม)
 • การแต่งกาย

ศูนย์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

 

นักเรียนเห็นคุณค่าและหวงแหนในเอกลักษณ์ไทย

ข้อมูล

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

พนักงานครู

ครูจ้างสอน

ลูกจ้างประจำ

ไปช่วยราชการ

มาช่วยราชการ

10

4

-

-

-

38

8

-

-

-

48

12

-

-

-

 

รวม

14

46

60

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.