ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม

 
 
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีติดต่อกัน ๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐

.                       
นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีติดต่อกัน ปีการศึกษา 2548 เด็กหญิงศรินยา  ทามนตรี ปีการศึกษา 2549 เด็กหญิงพัชนี  ณ นครพนม ปีการศึกษา 2550 นางสาวกมลวรรณ  ทามนตรี

 

 

 

 

 

:: ท.๓ คนเก่งวันนี้&กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 16/07/2014   15:08:00

โรงเรียนชุมชนเทศบาลร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ของจังหวัดนครพนม นำไปใช้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนครพนม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 12/07/2014   12:59:52

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนในงานประเพณีวันเข้าพรรษาเของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี 2557

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 12/07/2014   12:38:06

 ผู้บริหารคณะครูร่วมทำบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า หน้าตลอดอินโดจีน ริมโขง

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 12/07/2014   12:41:53

 สายชันมัธยมศึกษา จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นให้กับนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันและให้รู้จักการปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 12/07/2014   13:14:31

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนทุกท่านได้ระลึกถึงคุณครูที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดี

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 12/07/2014   12:45:13

ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมชนเผ่า เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนอาเซียน 13-14 มีนาคม 2557 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 12/07/2014   13:18:32
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 26/08/2013   11:42:29
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 11/08/2013   23:06:22

-รางวัลชนิะเลศประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
-รางวัลชมเชย โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
-รางวัลชมเชย โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาต่างประเทศ นางปรียาภรณ์  ศรีพิมพ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 29/06/2013   10:42:55

ชนะเลิศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศวาดภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชนะเลิศการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ บทความครู

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

More...

More...

ผลงาน คศ.4

งานวิจัย 1  งานวิจัย 2

More...

ผลงานทางวชิาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

More...

More...

:: ท.๓ รอบรั้ว ฟ้าชมพู

วันที่ 26/08/2013   11:26:27

 พิธีเปิดศุนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดย นางยิษฐา  แว่วศรี ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 29/06/2013   12:11:41
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 29/06/2013   11:33:54
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 24/02/2012   19:54:59
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 19/12/2011   13:29:23
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/12/2011   10:55:08
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/12/2011   10:30:58
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/12/2011   10:37:09
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 11/08/2011   23:43:44

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยประธานในพิธีท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 15/02/2011   20:35:05

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาและ "๕๗ ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ท.๓" เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์กัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 02/02/2011   21:58:35

บริษัทมิตรศิลป์นครพนมร่วมกับโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) จัดกิจกรรม Fiore GIRL GANG DANCE CONTEST 2011 เพื่อหาตัวแทนทีมที่ชนะเลิศ1และ2 เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 02/02/2011   21:34:28

เด็กหญิงเบญจพร พะวะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนนักเรียนจังหวัดนครพนม รับการประเมินจากกรรมการเขต9 เพื่อคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553  19 มกราคม 2554

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓
No article here !
:: ท.๓ ผู้บริหาร

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 นางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นายกิตติภพ  ถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางจิราวรรณ  ขอดเมชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ ผลงานครู/นักเรียน

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเจ้าบ้านน้อย ระดับประเทศ รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันตอบปัญาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครพนม เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 - รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เด็กหญิงณภัทร  จักรวงศ์  เด็กหญิงชลธิชา  โลหะ และเด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ต๊ะบุญ
- รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายปรมัตถ์  เพียรจัด  เด็กชายปัญญา  พิมพ์โต่ง และเด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 - ชนะเลิศประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา
- รองชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- ชมเชยโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
- ชมเชยโครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิสประกวดสื่อและนวัตกรรม ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางเกษรา  มานะดี
ชนะเลิศสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางจุฑามาศ  บัวทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายดิเรก  ศรีมงคล
รองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส(อังกฤษ) นางปรียาภรณ์  หงษ์โต
รางวัลชมเชย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางเยาวดี  สร้อยกระโทก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางวินดา  นิรมานการย์ เลื่อนเป็นครูเชี่ยวชาญ
นายสุพัฒน์  ชมศิริ เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์  ศิริพัฒนวรสกุล เลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
นางพศวีร์  กิติพรชัย เลื่อนเป็นครูชำนาญการ
นายสมทบ  วิทยเจียขจร เลื่อนเป็นครูชำนาญการ
นายสุวิทย์  สิริสวัสดิ์ เลื่อนเป็นครูชำนาญการ

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ เรียนต่อที่ไหนดี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ GPAX O-NET A-NET GAT PAT

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- http://www.cuas.or.th กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- http://www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เลขที่ 231/3 ถ.ศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร042-511539 แฟกซ์ 042-511539
ผู้ดูแลครูพรชัย มานะดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย นิยมสัตย์ ครู คศ.1 chai_t3@yahoo.co.th