ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลต้นแบบ เทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) โรงเรียนดีเด่น SBMLD

 

 
 

นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

:: ท.๓ คนเก่งวันนี้&กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 13/10/2015   09:56:14
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 13/10/2015   09:56:57
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 28/08/2015   17:27:20
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 22/08/2015   13:40:00
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 22/08/2015   13:34:26
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 22/08/2015   13:18:27
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/03/2015   15:07:28
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 15/02/2015   20:29:01
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 22/01/2015   19:44:02
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 01/03/2015   09:30:38

 วันที่ 12 มกราคม 2558 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 27/01/2015   11:10:45
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.


วันที่ 27/01/2015   11:13:10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ ผลงานของครู/เลื่อนวิทยฐานะ/เผยแพร่ผลงาน
More...

More...

:: ท.๓ รอบรั้ว ฟ้าชมพู

เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
วันที่ 26/08/2013   11:26:27

 พิธีเปิดศุนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดย นางยิษฐา  แว่วศรี ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ผู้บริหาร คณะครูกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบำเหน็ดณรงค์วิทยา จ.ชัยภูมิ ดูงานโครงการSBMLD 26 มิถุนายน 2556
วันที่ 29/06/2013   12:11:41
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดูงานอาเซียน ณ โรงเรียนสมบูรณ์ไชยเชษฐา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 29/06/2013   11:33:54
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศรวมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอิงลิชแคมป์ให้กับนักเรียนป.2 และ ม.1 24 ก.พ. 2555
วันที่ 24/02/2012   19:54:59
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
ประมวลภาพกีฬาภายใน 54
วันที่ 19/12/2011   13:29:23
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.
:: ท.๓
No article here !
:: ท.๓ ผู้บริหาร

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

 นางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นายกิตติภพ  ถาวร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

นางจิราวรรณ  ขอดเมชัย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ ผลงานครู/นักเรียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเจ้าบ้านน้อย ระดับประเทศ รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

:: ท.๓ เรียนต่อที่ไหนดี

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ GPAX O-NET A-NET GAT PAT

  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- http://www.cuas.or.th กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- http://www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน.

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) เลขที่ 231/3 ถ.ศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร042-511539 แฟกซ์ 042-511539
ผู้ดูแลครูพรชัย มานะดี ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครูบุญช่วย นิยมสัตย์ ครู คศ.2 chai_t3@yahoo.co.th