โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
คณะผู้บริหาร

นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิราวรรณ ขอดเมชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติภพ ถาววร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิวาวุธ สระแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา